انواع مطالعات پزشکی در مدیتورها

0

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک
ا- مطالعات مشاهده ای OBSERVATIONAL STUDIES 2- مطالعات تجربی EXPERIMENTAL STUDIES -CLININAL TRIAL – INTERVENTIONAL STUDIES مطالعات مشاهده ای 1- مطالعات توصیفی DESCRIPTIVE STUDIES 2- مطالعات تحلیلی ANALYTICAL STUDIES

2 انواع مطالعات توصیفی 1- مطالعات مقطعی 1-CROSS SECTIONAL STUDIES
2- CASE- REPORT 3- CASE – SERIES انواع مطالعات تحلیلی : 1- مطالعات گذشته نگر (مورد شاهدی ) RETROSPECTIVE STUDIES(CASE-CONTROL S.)

3 2- مطالعات اینده نگر (مطالعات همگروهی ) PROSPECTIVE STUDIES(CONTROL
انواع مطالعات همگروهی : 1- آینده نگر 2- گذشته نگر 3- مرکب از آینده نگر و گذشته نگر (HISTORICAL- COHORT )

4 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک :
1-مطالات مقطعی CROSS- SECTIONAL STUDIES 2- مطالعات طولی LONGITUDINAL STUDIES )تورش)BIAS هرنوع تاثیری درهرمرحله از تحقیق که موجب شود نتایج بطور منظم بامقادیر واقعی تفاوت پیداکند .

5 مطالعه مقطعی : جمعیت مورد بررسی –نمونه
1-الف – افرادبیمارودرمعرض فاکتور افراد سالم ودرمعرض فاکتور 2-ب-افراد بیمارکه درمعرض فاکتور نمی باشد افراد سالم که درمعرض فاکتورنمیباشد

6 مطالعه گذشته نگر گروه بیمار الف – افراد درمعرض عامل بیماریزا بوده
ب-افراددرمعرض عامل بیماریزا نبوده گروه کنترل الف- افراددرمعرض عامل بیماریزا بوده ب- افراد در معرض عامل بیماریزا نبوده

7 مطالعه آینده نگر گروه در معرض عامل بیماریزا هست
1- کسانی که بیمار شده اند کسانی که بیمار نشده اند جمعیت افراد سالم گروه در معرض عامل بیماری زا نیست 2- کسانی که بیمار شده اند

8 مزایای مطالعات مقطعی 1- طرح مطالعه اسان ،ارزان ودر بعضی مواقع کوتاه مدت 2- دربررسی اپیدمیهای ناگهانی کارایی خوبی دارد 3-برای ارزشیابی ارائه خدمات و برآورد نیازهای مراقبت های بهداشتی مفید است 4- امکان تعمیم نتایج وجود دارد 5- درآن واحد امکان مطالعه چند بیماری و فاکتور هست 6- شیوع یک بیماری یا عامل خطر را نشان می دهد

9 ادامه: 7- طرح های مقطعی با هزینه کم می تواند نخستین مرحله از یک مطالعه تجربی یا همگروهی باشد 8- مسئله گم شدن افراد در مطالعه را ندارد .

10 معایب مطالعات مقطعی تعیین اینکه ایا مواجهه یا علت قبل از معلول (بیماری)بوده مشکل است . 2- امکان بروز سوگرایی 3- محاسبه میزان بروز امکان پذیر نمی باشد

11 مراحل اجرای مطالعه 1-انتخاب افراد شاهد و مورد
2- همسان سازی جهت خنثی کردن 3- اندازه گیری مقدار مواجهه 4- تجزیه و تحلیل وتفسیر نتایج با استفاده از برآورد خطر نسبی

12 منابع گرد اوری بیماران 1-بیمارستان ها 2-جمعیت معمولی

13 منابع انتخاب گروه شاهد 1- سایر بیماران بیمارستان 2-خویشاوندان بیمار 3-همسایگان بیمار 4- مردم عادی

14 معایب مطالعات: 1- عدم امکان تعمیم نتایج بدلیل نداشتن جمعیت مرجع
2- دشوار بودن انتخاب گروه شاهد 3- عدم توانائئ درمحاسبه میزان بروز 4- مشکلات مربوط به سوگرایی 5-PREVALANCE – INCIDENE BIAS 6-فقط یک پیامد قابل بررسی

15 مزایای مطالعات: 1-اجرای آسان – سریع – ارزان
2- امکان انجام مطالعه با نمونه های کم 3- پژوهش درباره بیماریهای نادر 4- خسته کننده نمی باشد 5- با امکان تکرار مطالعه در مناطق جغرافیایی مختلف درجه اعتماد مطالعه افزایش می یابد 6- امکان شناسایی عوامل خطر و مبارزه با ان

16 ادامه: 7-امکان مطالعه مواردی که بین مواجهه و بیماری دوران نهفته طولانی دارد 8-سودمندی برای ایجاد فرضیه ها (بررسی تعداد زیادی متغیر مستقل)

17 مراحل انجام یک بررسی هم گروهی
1-انتخاب افراد مورد مطالعه الف- انتخاب از کل جمعیت ب- انتخاب گروه ها 1- گروههای انتخابی مثل گروههای تخصصی مانند پزشکان،آموزگاران 2- گروههای مواجهه

18 ادامه: 2-بدست آوردن داده ها در مورد مواجهه
الف – برحسب داشتن یانداشتن مواجهه با عامل خطر ب- برحسب سطح مواجهه یا درجه مواجهه 3-انتخاب گروه های مقایسه الف- مقایسه داخلی ب- مقایسه خارجی ج- مقایسه با میزان های کلی جمعیت

در بررسی انواع مطالعات اپیدمیولوژیک در علوم پزشکی

در این مقاله همه چیز درمورد مطالعات مورد شاهدی را خواهیم آموخت. پیش از این اینکه این مقاله را بخوانید بهتر است با انواع مطالعات در حوزه علوم پزشکی و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک آشنا شوید. در این مقاله خواهید آموخت:

نویسندگان: شريعتي بتول*

آدرس: * گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

چکیده:

مطالعه كوهورت، مطالعه اي تحليلي است كه در آن گروهي از افراد با يك عامل خطر مواجهه دارند و گروه ديگري مواجهه ندارند و اين دو گروه براي مدت زماني مورد پيگيري قرار مي گيرند و بروز بيماري در گروه اول با گروه ديگر مقايسه مي شود. كوهورت يك لغت لاتين و به معني هم گروه مشابه است؛ به عنوان مثال افراد متولدشده در يك سال شمسي را كوهورت سني مي گويند. در اين مطالعه عامل (عوامل) خطر مي تواند به صورت سطوح مختلف مواجهه در نظر گرفته شوند و پس از پيگيري، بروز بيماري در سطوح مختلف مواجهه، با يكديگر مقايسه شود.
اين مطالعه يكي از مهمترين و قويترين انواع مطالعات مشاهده اي است و با توجه به اين كه در اين مطالعه بروز بيماري قابل اندازه گيري است، به آن مطالعه بروز (Incidence Study) نيز مي گويند. مطالعه كوهورت به مطالعه Longitudinal، Prospective، Follow up نيز معروف است كه البته در بعضي مطالعات ديگر نيز هر ‌سه حالت كاربرد دارد. شماي كلي اين مطالعه مطابق شكل 1 است.