تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

0

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

در اینبخش تعبیر خواب عشق و خواب هاي رمانتیک را بررسی می کنیم، خواب هاي عاشقانه چـه معنایی دارند؟ همه ی مـا خواب هاي عاشقانه دیده ایم، چـه همسر، چـه محبوب و چـه کسیکه اصلا نمی شناسیم را در خواب دیده ایم و حس عشق را در عالم خواب درک کرده ایم، در ادامه معانی مهم دیدن خواب هاي عاشقانه را مرور می کنیم، با مجله پارس ناز همراه بمانید.

عاشق در رویا تصویر تمامی عواطف، دلبستگی‌ها و خواست‌هاي این جهانی ابراز نشده رویابین اسـت. نماد عاشق در واقعیت مجازی رویاهای مـا، مهر تاکیدی بر مسرت یا دردی کـه در رویا حس میکنیم و یا شاید آرزوهای پنهانی، نیازهای برآورده نشده و ترس و رنج مـا از ناتوانی از تماس نزدیک و صمیمی با افراد اسـت.

این نماد تمام فشارهای عظیم نژادی و فرهنگی کـه دو انسان را جذب یک دیگر می کند و باعث پیوندشان می شود، هم چنین مراحل رشد و بلوغ فرد بـه سوی انسجام شخصی را در بر می گیرد.

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

این تصویر با تمام تجربیات شخصی و غیر شخصی مـا درباره عشق ارتباط دارد و حتی می تواند در خود آسیب روانی ناشی از سو استفاده در زمان کودکی را داشته باشد، بهمین علت شاید بـه یک سلسله رویا با مضمون تصویر عاشق منجر شود.

تعبیر خواب عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عشق در خواب دیدنی نیست مگر این‌کـه خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی کـه باشد در خواب‌هاي مـا حرص و آز و ولع اسـت و حتی طمع زیاد و مضر. ضعیف‌ترین نوع عشق در خواب بـه نیاز و شدیدترین آن بـه حرص و طمع تعبیر می شود. در خواب عشق بـه اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست. عشق بـه هم جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبال و گرفتاری اسـت.

تعبیر خواب عاشق شدن

معبرین غربی گویند: اگر در خواب دیدید کـه عاشق شده‌اید بیانگر این اسـت کـه بـه سمت خطر قدم برداشته‌اید. باید کمی بیشتر مراقب باشید و خاطرجمعی از نتیجه را همواره چاشنی کار خود قرار دهید درکنار مراقب از خود بایستی بخود نیز اعتماد داشته باشید. هرگز بـه دیگران تکیه نکنید و برای رسیدن بـه اهداف خود تسلیم نشوید.

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند بر کسی عاشق شد، دلیل کـه نیازمند و حریص گردد. اگر عاشقی او بـه چیزی حرام بود، دلیل بر فساد دین او بود. اگر بیند کـه از معشوق کام دل یافت، دلیل منفعتی بود.

مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید عاشق شده‌اید و معشوق خودرا بشناسید کارتان بـه کسی می‌افتد کـه بـه نحوی با کسیکه عاشقش شده‌اید قابل تشابه و انطباق باشد. چنانچه در خواب ببینید کـه عاشق شده‌اید و ندانید معشوقتان کیست محتاج می شوید و اندازه احتیاج شـما بـه نسبت شدت و ضعف عشق متفاوت میشود اگر ببینید عاشق شده‌اید و معشوقتان را چـه مشهور و چـه مجهول درکنار خود دارید حاجت تان روا می گردد.

لوک اویتنهاو می گوید:

= عاشق شدن: سرخوردگی

= دیدن عشاق: شادی‌هاي پنهانی

تعبیر خواب عاشق شدن دیگران

معبرین غربی: اگر در خواب کسی عاشق شـما شده بود نشانه رخ دادن وقایع بد و وخیم برای شماست.

آنلی بیتون:

اگر مردی خواب ببیند بـه زنی اظهار عشق میکند، دلالت بر آن دارد کـه او در خور دوستی و رفاقت نیست.

در ادامه تمام معانی دیدن خواب های عاشقانه

برای بدست آوردن تعبیر دقیق و درستی از خواب لازم اسـت کـه تمام جزئیاتی کـه در خواب خود دیده اید را درنظر بگیرید. دراین مقاله مـا بـه بررسی تعبیر خواب عشق و عاشقی میپردازیم. دیدن عشق و عاشقی در خواب بسیار رایج اسـت و ممکن اسـت عشق و عاشقی بـه شکلهای مختلف ودر موقعیت هاي مختلف در خواب شـما ظاهر شود.

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

برای این‌کـه تعبیری واقعی از دیدن عشق و عاشقی در خواب داشته باشید، بهتر اسـت کـه تمام جزئیات خواب خود رابه دقت تحلیل کنید. مـا در این جا بشما می‌گوییم کـه تعبیر خواب عشق و عاشقی چیست و این خواب نماد چـه چیزی اسـت. هم چنین بشما می‌گوییم کـه دلایل احتمالی دیدن چنین خواب هایي کدام یک هستند. اگر شـما هم خواب عشق و عاشقی را دیده اید، پس قطعا خواندن این مطلب برای شـما جذاب خواهد بود.

چرا خواب عشق و عاشقی می بینیم؟

پاسخ هاي بسیار زیادی برای این سوال وجوددارد. در بیشتر موارد، عشقی کـه در زندگی واقعی خود در قلب تان احساس می‌کنید موجب می شود کـه تجربه عشق و عاشقی را در خواب خود مشاهده کنید. احتمالا شـما در حال عبور از دوره اي از شادی و خوشحالی هستید کـه این تجربه در خواب شـما خودرا نشان میدهد.

اگر عاشق هستید بیشتر خواب عشق و عاشقی می بینید

اگر خواب عشق و عاشقی میبینید، میتوانید این خواب رابا عشق بـه خودتان یا عشق بـه دیگران در ارتباط بدانید. اگر در زندگی واقعی خود در حال پشت سر گذاشتن مرحله اي هستید کـه در آن چگونه عشق ورزیدن بـه خودرا یاد میگیرید، پس احتمال دیدن عشق و عاشقی در خواب شـما زیاد خواهد بود.

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

هم چنین ممکن اسـت فردی را پسندیده بدانید و وی را مورد تمجید و ستایش قرار می‌دهید. بـه این ترتیب شـما دوست دارید کـه عده اي از ویژگی هاي آن فرد را در خود داشته باشید. در چنین حالتی، تعبیر خواب عشق و عاشقی این اسـت کـه شـما در حال بدست آوردن این ویژگی ها هستید و آنها بخشی از شخصیت شـما می‌شوند.

خواب عشق و عاشقی بازتابی از رویاهای شماست

خواب عشق و عاشقی می تواند انعکاسی از برخی چیزهایی باشد کـه شـما در زندگی واقعی خود ندارید و دوست دارید کـه آنها را داشته باشید. خواب عشق و عاشقی طبق معمول بازتابی از رویاها و آرزوهای شـما اسـت. بنظر می‌رسد این خواب ها تنها راه رسیدن شـما بـه چیزی باشد کـه خواستار آن هستید.

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

نیاز بـه ابراز احساسات بـه دیگران یکیدیگر از دلایل احتمالی دیدن عشق و عاشقی در خواب اسـت. این خواب در واقع بـه این معناست کـه شـما باید در برخورد با دیگران پذیرش بیشتری داشته باشید و بهتر اسـت احساسات و عواطف خود رابه جهان پیرامون خود ابراز کنید.

اگر بتازگی وارد رابطه شده اید بیشتر خواب عشق و عاشقی می‌بینید

اگر رابطه اي رابه تازگی آغاز کرده‌اید یا اگر بتازگی عاشق شده اید، پس احتمالا خواب عشق و عاشقی خواهید دید. بعلاوه، اگر اخیرا یک فیلم عاشقانه را تماشا کرده‌اید، پس احتمال دیدن یک رویای عاشقانه برای شـما بیشتر خواهد بود.

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

حالا کـه با دلایل دیدن خواب هاي عاشقانه آشنا شدید، اجازه دهید تا شـما رابا عده اي از رایجترین نمونه هاي خواب هاي عشق و عاشقی هم آشنا کنیم.

دیدن شریک عاطفی خود در خواب

تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما واقعا عاشق شریک عاطفی زندگی تان در دنیای واقعی و بیداری خود هستید. عشق شـما آن چنان بزرگ اسـت کـه در خواب شـما هم پدیدار می شود.

دیدن معاشقه در خواب

تعبیر خواب معاشقه آن اسـت کـه شـما آرزومند داشتن رابطه اي عمیق تر با شریک عاطفی خود هستید. شـما آمادگی چیز بیشتری را دارید و می‌خواهید کـه بزودی رابطه خود رابه سطحی بالاتر ارتقاء دهید.

تعبیر خواب عاشق شدن

اگر در خواب دیدید کـه عاشق شده اید، باید بدانید کـه تعابیر بسیار زیادی برای این خواب وجوددارد. اگر در خواب خود دیدید کـه عاشق شریک عاطفی خودتان هستید، این خواب تنها بازتابی از عشق شـما در زندگی واقعی تان اسـت.

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

اما اگر در خواب دیدید کـه عاشق فرد دیگری هستید، نشان دهنده آن اسـت کـه احتمالا عاشق فردی می شوید اما هنوز فرد خاصی در زندگی شـما وجود ندارد. بعلاوه، این خواب می تواند بـه این معنی باشد کـه شـما می‌خواهید عده اي از ویژگی هاي چنین فردی را در خود بوجود آورید.

اگر در خواب ببینید کـه عاشق یکی از افراد خانواده خود هستید

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

این خواب می تواند بـه این معنا باشد کـه شـما واقعا آن فرد را دوست دارید یا این‌کـه همه ی چیز در زندگی شـما بـه خوبی پیش میرود.

دیدن رابطه ای عاشقانه در خواب

اگر در خواب ببینید کـه در رابطه اي عاشقانه قرار دارید، تعبیر این خواب بـه وضعیت واقعی رابطه شـما بستگی دارد. اگر در زندگی واقعی خود با فردی رابطه عاشقانه اي داشته باشید و این خواب را ببینید، پس این خواب تنها بازتابی از عشق شـما خواهد بود.

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

اما اگر در زندگی واقعی خود رابطه اي عاشقانه ندارید ودر خواب ببینید کـه در چنین رابطه اي قرار دارید، تعبیرش آن اسـت کـه خلاء واقعی عشق در زندگی واقعی و بیداری شـما وجوددارد.

تعبیر خواب بوسیدن دیگری در خواب

اگر در خواب خودرا در حال بوسیدن دیگری ببینید، بـه این معناست کـه درآینده اي بسیار نزدیک با فرد بسیار خاصی دیدار خواهید کرد. پس اگر در حال حاضر تنها هستید، بـه این معنا نیست کـه همیشه تنها خواهید بود.

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

فرصت هاي زیادی پیش روی شـما وجود خواهد داشت و شـما می‌توانید از میان انها بهترین گزینه را انتخاب کنید. نگران نباشید و بدانید کـه وضعیت عشقی و عاطفی شـما بزودی تغییر خواهد یافت.

اگر در خواب ببینید که با شریک عاطفی خود خوشحال و شاد هستید

تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما و شریک عاطفی تان رابطه بسیار خوبی دارید. شـما از رابطه خود راضی هستید و هیچ چیز را تغییر نمیدهید.

اگر در خواب ببینید که از شریک عاطفی خود ناراحت هستید

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

این خواب بـه معنای آن اسـت کـه شـما از رابطه تان راضی نیستید و چیزهای بسیار زیادی وجوددارد کـه میخواهید انها را تغییر دهید.

اگر در خواب ببینید که به شریک عاطفی خود صدمه می زنید

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

اگر در خواب ببینید کـه شریک عاطفی خودرا مورد ضرب و شتم قرار میدهید، تعبیر آن اسـت کـه شـما وی را بیش از اندازه سرکوب می‌کنید و احتمالا وی بهمین دلیل شـما را ترک خواهد کرد. این خواب بشما هشدار میدهد کـه آرام تر باشید و بـه شریک عاطفی خود کمی آزادی بدهید.

اگر در خواب ببینید که شریک عاطفی خود را تعقیب می کنید

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

این خواب نشانه آن اسـت کـه شـما در زندگی واقعی بـه شریک عاطفی خود اعتماد ندارید.

دیدن عزیزان خود در خواب

اگر عزیزان خودرا در خواب ببینید نشان دهنده رابطه بسیار خوب و خوشایند شـما با افراد خانواده تان اسـت. تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما اوقات خوب و خوشی رابا عزیزانتان می گذرانید و همواره هماهنگی و تعادل در خانه تان برقرار اسـت. اینها عده اي از رایجترین نمونه هاي خواب عشق و عاشقی هستند. همانگونه کـه ملاحظه کردید، تعبیر چنین خوابی در اکثر موارد مثبت اسـت.

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

اما اگر می‌خواهید بـه معنای دقیقی از خواب خود پی ببرید، باید تمامی جزئیات خواب را درنظر بگیرید. امیدواریم کـه از خواندن این مطلب لذت برده باشید. بی شک حالا تعبیر خواب عشق و عاشقی برای شـما آسان تر از گذشته خواهد بود.

تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

هم چنین باید بدانید کـه خواب هاي عاشقانه برای مـا خوب و خوشایند هستند. این خواب ها می‌توانند بـه مـا آرامش دهند و احساساتی نیرومند رابه زندگی مـا وارد می‌کنند. بهمین دلیل اسـت کـه روانشناسان طبق معمول بـه مـا توصیه میکنند تا در مورد عواطف و احساساتی کـه در خواب هاي عشق و عاشقی تجربه می کنیم با دیگران بـه گفت و گو بپردازیم.

نوشته تعبیر خواب عشق | خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟ اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

CopyRight Original Article منبع اصلی و رعایت قانون کپی رایت