پذیرایی اداره ها

بخشنامه نابودکننده سازمان برنامه و بودجه

0

گلونی: بخشنامه نابودکننده سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه‌ای به روسای امور، دفاتر و مراکز تخصصی سازمان، اعلام کرد: پذیرایی غذا و شیرینی در جلسات ممنوع.
پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: سازمان برنامه و بودجه به مراکز ذی‌ربط خود بخشنامه زده و ۸ دستورالعمل جدید را برای کاهش هزینه‌های جاری اعلام کرده است. یکی از این دستورالعمل‌ها ممنوعیت پذیرایی غذا و شیرینی در جلسات است.
اما از آن‌جایی که ما هم ایرانی هستیم و جنس خودمان را خوب می‌شناسیم. ما می‌دانیم که اگر توزیع غذا و شیرینی در جلسات کارمندان و روسا ممنوع شود چه اتفاقاتی خواهد افتاد. برای همین پیش‌بینی‌هایی کردیم که در ادامه می‌خوانید.
پیش‌بینی‌ها درباره سازمان برنامه و بودجه ۱- تمامی جلسات با حداقل افراد برگزار می‌شود. حتا آن‌ها که می‌آمدند یک موز بردارند و بروند هم دیگر نمی‌آیند.
۲- مدیران، معاونان و کارمندان جلساتی را تشکیل می‌دهد و نام آن را کارگروه، اتاق فکر و یا هرچیزی به غیر از جلسه می‌گذارند.
بعد در آن کارگروه تا دل‌شان می‌خواهد غذا و شیرینی می‌خورند. در آخر هم می گویند: «توی بخشنامه گفته بود جلسه، ا..