نکات قبل از ازدواج

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

0

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ بعد از شکست عشقی چـه کنیم؟ این سوالی اسـت کـه در مواجهه با شکست هاي عشقی و عاطفی در مغز بارها و بارها تکرار می‌شود، همه ی مـا ممکن اسـت درگیر این احساس بـه شدت اذيت دهنده شویم و خیلی ها هرروز درگیر این احساس می‌شوند. مباحثی هستند کـه می‌توانند بشما کمک شایانی کنند، در ادامه این راهنمایی ها را می‌خوانیم. با پارس ناز همراه باشید.
برای یک فرصت دوباره خواهش نکنید
طبیعی اسـت کـه دلتنگ شریک عاطفی سابق تان شوید و هنوز از بهم خوردن رابطه ي عاطفی تان شوکه باشید، اما هرگز نباید از او برای یک فرصت دوباره خواهش کنید.

اگر احساس میکنید کـه باید اینکار را بکنید، سعی کنید متوجه شوید انگیزه ي واقعی تان از اینکار چیست. آیا دلتنگ خود آن شخص هستید یا صرفاً دلتنگ داشتن یک شریک عاطفی؟ این دو مسأله کاملا متفاوت هستند.
از زنگ زدن یا پیغام دادن خودداری کنید
اگر میخواهید تجربه ي شکست عاطفی تان رابه خوبی پشت سر بگذارید، تصمیم بگیرید کـه دستکم سی روز هیچ تماسی با شریک عاطفی سابق تان نداشته باشید.

این سی روز تبدیل بـه چهل، بعد پنجاه و … خواهد شد و تا آن زمان احتمالا حال خی..